Particulier en zakelijk

Voordelige isolatie voor iedereen

Menu

100% laagste prijs garantie bij Isodirect Vraag hier uw offerte aan!

Op zoek naar de beste deal? Vraag online naar de speciale prijs of bezoek onze winkel!

Hoe werkt het?
1: Kies uw gewenste product
2: Neem contact op via onze Livechat of vraag naar uw Korting
3: Ontvang binnen 10 minuten een speciale prijs

Onze klantenservice is geopend van 08:30-17:00

Tip: wij helpen u ook graag met advies voor uw klus en vinden voor u de beste deal

Algemene Voorwaarden Isodirect B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Opdrachtnemer: de ondernemer; Isodirect;
 3. Opdrachtgever: de wederpartij van Isodirect;  
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht; 
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan opdrachtgevers aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 1. Isodirect; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Isodirect B.V.”, gevestigd te Waalwijk.
 2. Bezoekadres: Industrieweg 15, 5145 PD Waalwijk
 3. Telefoonnummer: (0416) 441 002
 4. E-mailadres: Info@iso-direct.com
 5. KvK-nummer: 80384218 Btw-identificatienummer: NL86156647B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, levering en offerte van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen ondernemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgewezen door Isodirect.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Alle door Isodirect gedane aanbiedingen en/of offertes zijn 14 dagen en steeds slechts zolang de voorraad strekt geldig tenzij anders aangegeven.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Als opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen etc. verstrekt mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.  
 7. Isodirect kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat. 
 8. Isodirect is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, offertes, acties tussentijds in te trekken, voor zover deze nog niet door de Opdrachtgever schriftelijk/per e-mail zijn aanvaard.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de Opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Opdrachtgever met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de Opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 
 13. Isodirect behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 14. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het naleven van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Opdrachtgever of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de Opdrachtgever te doen middels het modelformulier. Nadat de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de Opdrachtnemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Opdrachtgever is gebruikt tenzij de Opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Opdrachtgever zelf is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Toepasselijkheid en uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is slechts en uitsluitend van toepassing indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument) en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer en de opdrachtgever conform de wet over een herroepingsrecht beschikt. 
 2. Isodirect sluit het herroepingsrecht van de Opdrachtgever uit voor producten en diensten zoals omschreven in lid 3 en 4  en indien dit vermeld is door de Opdrachtgever in de aanbieding en/of offerte. 
 3. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten: 
 4. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever (maatwerk);
 5. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 6. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 7. die snel kunnen bederven of verouderen;
 8. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. voor losse kranten en tijdschriften;
 10. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.
 11. voor hygiënische producten waarvan de Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken. 
 12. voor B – keus producten. 
 13. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 14. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 15. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 16. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Alle door de Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In de prijs zijn niet begrepen verzend- en verpakkingskosten, alsmede alle overige kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen indien tussen het moment van aanbieding en (af)levering zich kostprijsverhogende omstandigheden (hierin onder andere maar niet uitsluitend inbegrepen kosten van lonen, materialen, energie,kosten van ingeschakelde of in te schakelen derden, overheidsheffingen  ….) voordoen. Indien een dergelijke omstandigheid zich voordoet is de Opdrachtnemer, voor zover betaling door Opdrachtgever al heeft plaatsgevonden, gerechtigd nabetaling te verlangen. Voor de nabetaling geldt een betalingstermijn van maximaal zeven (7) dagen.
 4. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 10 – Conformiteit, Garantie en Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften bij normaal gebruik.
 2. Opdrachtnemer staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde of verkochte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 4. Te allen tijde moet Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen onverwijld doch uiterlijk binnen 48 uur na constaterin, ofwel -bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in zijn geheel, in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de materiaalkeuze. 
 8. Geen garantie wordt verleend, noch enige aansprakelijkheid wordt aanvaard door Isodirect of de fabrikant voor B-keus producten. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever vooraf en duidelijk of een bepaald product onder de B-keus norm valt. Isodirect levert zowel “A-keus” als “B-keus” producten. B-keus producten (isolatiemateriaal dat bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- incourant is, kleine afwijkingen bevat wat betreft afwerking, maten) zijn prima toepasbaar maar kunnen en mogen het predicaat “A-keus” niet dragen. Op A-keus isolatiemateriaal zijn de garanties van toepassing die door de fabrikant/leverancier van Isodirect worden verstrekt. 
 9. Bij een beroep op garantie dienen zowel de Opdrachtnemer en/of de fabrikant onverwijld te worden geïnformeerd. 
 10. De garantie geldt niet indien:
 11. De Opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 12. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld. 
 13. Bij onjuist, onzorgvuldig,ondeskundig of oneigenlijk gebruik;
 14. Bij onjuiste opslag en/of verwerking; indien zaken in afwijking van instructies van de leverancier/fabrikant worden gebruikt;  
 15. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
 16. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 17. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 18. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 19. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 20. Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen kosten c.q. de gebruiksvergoeding, beide exclusief BTW.
 21. Ten aanzien van verstrekte adviezen of inlichtingen aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
 22. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 23. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Wanneer voor de levering een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 
 7. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 10. Door omstandigheden kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 3% meer, of 3% minder kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Opdrachtnemer. 
 11. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet de Opdrachtgever schriftelijk bij de verkoper reclameren voor zover Opdrachtgever geen beroep kan doen het herroepingsrecht conform deze Algemene Voorwaarden. 
 12. De opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht (hindering als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van opdrachtgever). Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de Opdrachtgever niet in staat is om de verplichtingen na te komen.
 13. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 14. Wanneer de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. 
 15. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 16. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 17. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 18. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Wanneer voor de levering een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 
 7. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 10. Door omstandigheden kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 3% meer, of 3% minder kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Opdrachtnemer. 
 11. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet de Opdrachtgever schriftelijk bij de verkoper reclameren voor zover Opdrachtgever geen beroep kan doen het herroepingsrecht conform deze Algemene Voorwaarden. 
 12. De opdrachtgever is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht (hindering als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van opdrachtgever). Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de Opdrachtgever niet in staat is om de verplichtingen na te komen.
 13. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 14. Wanneer de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. 
 15. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 16. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 17. Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 18. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 13 - Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen veertien dagen na (deel)factuurdatum. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 3. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.
 5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 6. Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf veertien dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van veertien dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
 7. De boeterente bedraagt 6% plus de rente van de Europese Centrale Bank.
 8. Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
 9. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 procent van de hoofdsom, vermeerderd met rente, met een minimum van € 45,- exclusief BTW.
 10. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
 11. Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
 12. In geval van wanbetaling van de Opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft Opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang Opdrachtgever: – tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten; – voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen; – vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
 2. Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Opdrachtgever gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
 4. Opdrachtgever is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
 5. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 6. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Opdrachtgever gehouden onmiddellijk Opdrachtnemer te waarschuwen.
 7. Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Opdrachtnemer te verpanden.
 8. Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 9. In alle gevallen dat Opdrachtnemer een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Opdrachtnemer gerechtigd de van Opdrachtgever ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.
 10. Voor het geval Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen volledig en duidelijk omschreven worden schriftelijk worden ingediend bij de Opdrachtnemer, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Niettemin heeft de steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 4. De rechter in de vestigingsplaats van Isodirect B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels.

Artikel 17 - Voorwaarden kortingscodes

 1. De voorwaarden in dit artikel gelden voor het gebruik van kortingscodes die de Opdrachtgever worden aangeboden door Isodirect. 
 2. Door gebruik te maken van de door de Ondernemer aangeboden kortingscodes gaat de Opdrachtgever akkoord met de voorwaarden in dit artikel.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door Opdrachtgever.
 4. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 5. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon of bedrijf per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
 6. Als een kortingscode gebruikt wordt voor producten waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
 7. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
 8. Indien de Opdrachtgever de producten retourneert waarbij de kortingscode is gebruikt, dan komt de korting te vervallen.
 9. De Opdrachtgever kan de kortingscodes niet ruilen voor geld. De Opdrachtgever kan met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 10. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 11. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 12. De Opdrachtnemer kan de kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 14. Per bestelling kan de Opdrachtnemer een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 15. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.
 16. Vóór de vervaldatum van de kortingscode is de Ondernemer gerechtigd om de klant per e-mail een herinnering te sturen dat de kortingscode nog niet door de klant is gebruikt.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Versie: 2020.10.01